Monografie

Marzena Bogus

Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe

wyd. Kongres Polaków w RC, Akademia im. Jana Długosza, Czeski Cieszyn – Częstochowa 2013.

Marzena Bogus

Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku

wyd. Filozoficka Fakulta Ostravske Univerzity w Ostrave, Ostrava 2006.

Marzena Bogus

Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe

wyd. Kongres Polaków w RC, Akademia im. Jana Długosza, Czeski Cieszyn – Częstochowa 2013.

Redakcja

Marzena Bogus

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, pod red. Marzeny Bogus

wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016. http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/dlibra/doccontent?id=3724

ARTYKUŁY NAUKOWE/ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Edukacja Artystyczna

Marzena Bogus

Kilka refleksji na marginesie edukacji artystycznej i kulturalnej

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 37-43.

Marzena Bogus

Jak to z lekcjami rysunku w szkołach było

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 45-61.

Marzena Bogus

Tańcowały artystały

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 255- 272.

Marzena Bogus

Arteterapia a zajęcia szkolne

Arteterapia i twórczość w przestrzeni psychospołecznej, red. A. Stefańska, Wyd. UAM, Kalisz – Poznań 2015

Marzena Bogus

Czy naprawdę zdolne? Recepcja „talentu” przez środowisko rodzinne w badaniach podłużnych

(w:) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonkowska, Warszawa 2009, s. 284 – 296.

Marzena Bogus

Ciągłość / trwanie czyli warsztaty plastyczne idące w lata(ch)…

(w:) Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, red. K. Olbrycht, D. Sieroń- Galusek, Cieszyn 2010, s. 221-234.

Marzena Bogus

„Podkówka szczęścia”. Upowszechnianie kultury w dziecięcych grupach integracyjnych- edukacja pozainstytucjonalna/nieformalna

(w:) Upowszechnianie kultury- wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, (red.) K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Toruń 2008, s. 437- 452.

Marzena Bogus

Warsztaty artystyczne pretekstem do badań komunikacji społecznej dziecięcych grup integracyjnych

(w:) Pedagogika specjalna- wybrane problemy edukacyjno- wychowawcze, (red.) A. Siedlaczek- Szwed, Częstochowa 2007, s. 245-259.

Marzena Bogus

Praktyczna realizacja programu „Przedszkolak w świecie piękna”

(współautor – s. Adria Bach),(w:) Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, (red.) W. Szlufik, T. Banaszkiewicz, A. Pękala, Częstochowa 2004, s.199- 205.

Marzena Bogus

Tu nie ma kątów

(w:) U podstaw edukacji plastycznej, (red.) S. Popek, R. Tarasiuk, Lublin 2000, s. 187-196.

Marzena Bogus

Problem obszaru fotografii w kształceniu medialnym dziecka

(w:) Materiały V Sympozjum Dydaktyki Fotografii „Fotografia w kształceniu wyobraźni”, (red.) A. Żakowicz, „Wychowanie Artystyczne” VIII, Częstochowa 1998, s. 5-19.

Marzena Bogus

Dialog nauczyciel – uczeń w różnych formach zajęć plastycznych

(w:) Komunikacja-Dialog-Edukacja, (red.) W. Kojs, R. Mrozek, Cieszyn 1998, s. 243-253.

Marzena Bogus

Techniki fotograficzne do zastosowania na lekcjach plastyki w szkole podstawowej

(w:) Materiały IV Sympozjum Dydaktyki Fotografii „Fotografia w kształceniu wyobraźni”, (red.) A. Żakowicz, „Wychowanie Artystyczne” VI, Częstochowa 1997, s. 17-21.

Marzena Bogus

Fotografia w warsztacie dydaktycznym nauczyciela plastyki

(w:) Media a edukacja, (red.) W. Strykowski, Poznań 1997, s. 251-263.

Marzena Bogus

Działalność wydawnicza środowiska lwowskiego ( 1895-1939)

(w:) Polska fotografia w świecie, (red.) K. Łyczywek, Szczecin 1991, s. 23-33..

Marzena Bogus

Co jest co, czyli „tezaurus” używanych określeń

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 21-35.

Marzena Bogus

Troska o właściwe definicje, czyli ambaras z nazwą

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 15-20.

Marzena Bogus

Nieco nadziei na ciekawość

Wstęp w: Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 11- 12.

Marzena Bogus

Czy Sokrates uczyłby online?

„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, T. XX, nr 1, 2016, s. 127-139.

Marzena Bogus

Istota dialogu w rodzinie czyli nawigacja ku wartościom wychowawczym

(w:) Nauczyciel – wartości – świat, „Dialog bez granic”, t. 4, red. A. Murzyn, W. Korzeniowska, H. Lukášová-Kantorková, Kraków 2011, s. 111-135.

Marzena Bogus

Róbmy „swoje”

(w:) Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, (red.) J. Piekarski, B. Śliwerski, Kraków 2000, s. 514-522.

Marzena Bogus

Plastyka inaczej

(w:) Idee i strategie edukacji nauczycieli klas I-III i przedszkoli, (red.) I. Adamek, Kraków 1998, s. 231-238.

Marzena Bogus

Troska o właściwe definicje, czyli ambaras z nazwą

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 15-20.

Marzena Bogus

Kilka refleksji na marginesie edukacji artystycznej i kulturalnej

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, red. M. Bogus, Częstochowa 2016, s. 37-43.

Marzena Bogus

Istota dialogu w rodzinie czyli nawigacja ku wartościom wychowawczym

(w:) Nauczyciel – wartości – świat, „Dialog bez granic”, t. 4, red. A. Murzyn, W. Korzeniowska, H. Lukášová-Kantorková, Kraków 2011, s. 111-135.

Marzena Bogus

Nauczyciel plastyki jako inspirator i przewodnik twórczego myślenia

(w:) Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia, (red.) M. Juszczyk, Częstochowa 1996, s. 456-465.

Marzena Bogus

Niekończące się poszukiwania inspiracji

(w:) 30 lat Instytutu Plastyki (red.) J. Piwowarski, Częstochowa 2008, s. 252.

Historia oświaty/wychowania

Marzena Bogus

Zacny Kościuszko. Mit Naczelnika na łamach polskiej prasy Śląska Cieszyńskiego (1846-1918)

„Czasy Nowożytne” , T. 29, 2016, s. 145-163.

Marzena Bogus

Prowincjonalny nauczyciel a poznawanie i nauczanie historii w szkole ludowej na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Historik a literát v provincii/ Historyk i pisarz na prowincji, red. K. Czajkowski, J. Malura, J Spyra, Ostrava 2015 s. 136-156. (Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji, 2)

Marzena Bogus

Kartki nie tylko dla biografa, czyli „Dziennik” Andrzeja Cinciały z lat 1846-1853.

Andrzej Cinciała, Dziennik 1846–1853, wydała Marzena Bogus, Cieszyn 2015, cz. 1, s. 11-91.

Marzena Bogus

O możliwościach i ograniczeniach metody reprezentatywnej w badaniach nad historią oświaty

Artykuł recenzyjny. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 70, 2015, nr 1, s. 129-134.

Marzena Bogus

Teachers’ unions and their role in the process of modernization (on the example of Austrian Silesia till 1918)

Creating an interdisciplinary paradigm using the example of modernization in a region (Austrian Silesia). Contributions for the XVIIth World Economic History Congress in Kyoto, Japan from 1 to 7 August 2015

Marzena Bogus

Prywatne szkoły elementarne na Śląsku Cieszyńskim pod koniec XIX i na początku XX wieku

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 2013, 1, s. 51- 71.

Marzena Bogus

Cenzura czy troska, czyli „Spis książek poleconych i zakazanych” Jana Śliwki z 1899 roku

„Slezský sborník”, Acta Silesiaca, R. CXI/2013, nr 1, s. 39- 60.  Bogus_SlSb_II

Marzena Bogus

Nędza z bidą w parze idą. O sytuacji nauczycieli w XIX wieku

(w:) Język- Szkoła- Przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego/ Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, red. M. Bogus, Czeski Cieszyn 2012, s. 57-101.

Marzena Bogus

Nadzór szkolny i jego rola w budowaniu i zarządzaniu systemem oświaty na Śląsku Cieszyńskim w czasach austriackich

„Przegląd Historyczno- Oświatowy” R. 55 nr 1/2 2012, s. 5- 17.

Marzena Bogus

Prawne uregulowania zawodu nauczyciela szkół elementarnych w ustawodawstwie Śląska Austriackiego w XIX wieku

(w:) Slezsko v 19. stoleti , red. Z. Jirasek a kol., Opawa 2011, s. 297- 310.

Marzena Bogus

Russische Rechenmaschinen i inne pomoce…Wyposażenie sal lekcyjnych w szkołach ludowych na Śląsku Cieszyńskim przed 1914 rokiem

„Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník”, R. 4 (2010), Český Těšín 2011, s. 181-196.

Marzena Bogus

Szkoły i szkolnictwo w Cieszynie w latach 1848-1918, rozdział 7

(w:) Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej, red. I. Panic, t.3, Cieszyn 2010, s. 147- 162.

Marzena Bogus

Oświata i kultura, rozdział 7

(współautor – Janusz Spyra), (w:) Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, Cieszyn w czasach nowożytnych (1528-1848), red. I. Panic, t.2, Cieszyn 2010, s. 295-322.

Marzena Bogus

Szkoła zamiast klasztoru. Kobieca droga do samostanowienia w zawodzie nauczycielki w XIX i w I poł. XX w. na przykładzie Śląska Cieszyńskiego

(współautor – Janusz Spyra), „Historická demografie” 2010/34 [1], Praha 2010, s. 45-60.

Marzena Bogus

Model kariery polskiego nauczyciela na Śląsku Cieszyńskim w czasach austriackich

(w:) Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Od Polskiego Seminarium Nauczycielskiego do Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, (red.) W. Korzeniowska, A. Mitas, A. Murzyn, U. Szuścik, Katowice 2009, 25-42.

Marzena Bogus

Tradycja i postęp jako tworzywo pedagogicznej działalności Bernarda Kotuli

„Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník ”, R. II, Cieszyn 2005, s. 261-274.

Marzena Bogus

Jerzy Kotula (1855-1889). Życie i działalność cieszyńskiego księgarza

„Pamiętnik Cieszyński”, t. 19, Cieszyn 2004, 29-47.

Marzena Bogus

Świadectwa własne a edukacyjne jutro (na podstawie przeszłości Śląska Cieszyńskiego)

(w:) Kultura i edukacja wobec idei europejskości, (red.) A. Pluta, Częstochowa 2003, s. 155-173.

Marzena Bogus

„Nośniki” wartości oświatowych na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Zarys problematyki

(w:) Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wieku, (red.) S. Podobiński, U. Ordon, E. Skoczylas- Krotla, A. Siedlaczek, Częstochowa 2002, s. 609-619.