„Nośniki” wartości oświatowych na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Zarys problematyki

(w:) Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wieku, (red.) S. Podobiński, U. Ordon, E. Skoczylas- Krotla, A. Siedlaczek, Częstochowa 2002, s. 609-619.