Fotografia w warsztacie dydaktycznym nauczyciela plastyki

(w:) Media a edukacja, (red.) W. Strykowski, Poznań 1997, s. 251-263.