Działalność wydawnicza środowiska lwowskiego ( 1895-1939)

(w:) Polska fotografia w świecie, (red.) K. Łyczywek, Szczecin 1991, s. 23-33..