Category Archives: Historia oświaty/wychowania

Nędza z bidą w parze idą. O sytuacji nauczycieli w XIX wieku

(w:) Język- Szkoła- Przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego/ Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, red. M. Bogus, Czeski Cieszyn 2012, s. 57-101.

Nadzór szkolny i jego rola w budowaniu i zarządzaniu systemem oświaty na Śląsku Cieszyńskim w czasach austriackich

„Przegląd Historyczno- Oświatowy” R. 55 nr 1/2 2012, s. 5- 17.

Prawne uregulowania zawodu nauczyciela szkół elementarnych w ustawodawstwie Śląska Austriackiego w XIX wieku

(w:) Slezsko v 19. stoleti , red. Z. Jirasek a kol., Opawa 2011, s. 297- 310.

Russische Rechenmaschinen i inne pomoce…Wyposażenie sal lekcyjnych w szkołach ludowych na Śląsku Cieszyńskim przed 1914 rokiem

„Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník”, R. 4 (2010), Český Těšín 2011, s. 181-196.

Szkoły i szkolnictwo w Cieszynie w latach 1848-1918, rozdział 7

(w:) Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej, red. I. Panic, t.3, Cieszyn 2010, s. 147- 162.

Oświata i kultura, rozdział 7

(współautor – Janusz Spyra), (w:) Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, Cieszyn w czasach nowożytnych (1528-1848), red. I. Panic, t.2, Cieszyn 2010, s. 295-322.

Szkoła zamiast klasztoru. Kobieca droga do samostanowienia w zawodzie nauczycielki w XIX i w I poł. XX w. na przykładzie Śląska Cieszyńskiego

(współautor – Janusz Spyra), „Historická demografie” 2010/34 [1], Praha 2010, s. 45-60.

Model kariery polskiego nauczyciela na Śląsku Cieszyńskim w czasach austriackich

(w:) Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Od Polskiego Seminarium Nauczycielskiego do Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, (red.) W. Korzeniowska, A. Mitas, A. Murzyn, U. Szuścik, Katowice 2009, 25-42.

Poglądy Jerzego Kotuli na rolę oraz zadania polskich szkół i nauczycieli w świetle korespondencji z Józefem Ignacym Kraszewskim i Władysławem Bełzą

„Ziemia Śląska” t. VI, 2005, s.206-226.

Tradycja i postęp jako tworzywo pedagogicznej działalności Bernarda Kotuli

„Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník ”, R. II, Cieszyn 2005, s. 261-274.