Istota dialogu w rodzinie czyli nawigacja ku wartościom wychowawczym

(w:) Nauczyciel – wartości – świat, „Dialog bez granic”, t. 4, red. A. Murzyn, W. Korzeniowska, H. Lukášová-Kantorková, Kraków 2011, s. 111-135.